HomePage > Podneblje

 

Dana 15. septembra 2001. godine UNESCO je Goliju - naš planinski biser na čijem se obronku nalazi Banja Ivanjica - proglasio za ekološku zonu, prvi rezervat biosfere u našoj zemlji.

Za pečurke je veoma bitno sa kog geografskog područija dolaze. Vazduh i voda su izrazito čisti, a industrijski objekti po strukturi ne utiču bitno na životnu sredinu, niti remete prirodne pogodnosti ovog područja. Osnovni lekoviti faktor je vazduh, odnosno skup karakterističnih kimatskih faktora.

 KLIMA

Specifičan položaj dinarskih visokoplaninskih venaca sprečava prodor tropskih vazdušnih masa sa Sredozemnog mora, pa je područje Golije i okoline izloženo pretežno severnim i severo-zapadnim prodorima polarnog vazduha koji dospeva iz severnih širina Atlantskog okeana, srednje i severoistočne Evrope i Sibira. Tako se viši predeli ovog područja odlikuju subplaninskom (subalpskom) klimom, sa oštrim, dugim i snežnim zimama i kratkim svežim letima, dok se niži delovi, rečne doline i kotline odlikuju prelaznom umereno kontinentalnom klimom.

VEGETACIJA

Klimatske razlike ivanjičkog kraja utiču na raznovrsnost biljnog sveta. Od šumskog drveća na visini do 1000 m nadmorske visine rasprostranjeni su vrba, topola, jova, klen, jasen, cer, hrast, grab, brest, bukva, javor i zova, a preko 1000 m - smrča, jela i bor. Jedna od odlika biljnog sveta našeg kraja je velika rasprostranjenost šumskog bilja. Na Goliji raste crvena zova, šume su bogate šumskim voćem: borovnica, jagoda, kupina, kao i različitim vrstama gljiva. Lekovite trave, nezagađena i čista prirodna sredina velike su prednosti ovog kraja za razvoj seoskog turizma. Ovakve šume su boravište mnogih, u Evropi cenjenih, retkih i specifičnih mikoriznih gljiva. Sa druge strane naš kraj obiluje voćnjacima, livadama, što opet predstavlja idealno stanište za mnoge, pretežno saprofitske gljive.

REKE I JEZERA

Područja Golije i Javora bogata su izvorima i na velikim visinama, čijim spajanjem nastaju reke bistrih i nezagađenih voda. Sve reke se odlikuju velikim hidro-energetskim potencijalom, bogate su ribom.